-Вашата регистрација е потврдена -

Адреса - Востаничка 31, Скопје (27 Декември во 19:00ч)